Billeder og arbejde afregnes efter fotografens prisliste, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Leveret materiale forbliver fotografens ejendom indtil regningen er betalt.

Alt arbejde udføres fortroligt.

Farvestyring udføres med største omhyggelighed, elektroniske billeder afleveres i Adobe RGB medmindre andet er aftalt. Fotografen kan ikke drages til ansvar for det endelige tryk resultat, men vil altid være behjælpelig med at opnå det bedste resultat.

Materiale leveret til fri benyttelse må bruges i 12 mdr. fra leverings dato.

STANDARDBESTEMMELSER udarbejdet til brug for medlemmer af
Dansk Journalistforbund/Pressefotografforbundet:

1. Alle takster er eksl. omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af billeder, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt, porto, fortæring under opgaver på over 4 timers varighed etc.

2. Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og taksterne gælder for engangsreproduktion. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig aftale med fotografen.

Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal prislistens betingelser respekteres under alle forhold, og afregning til fotografen skal ske efter prislistens takster. Ved enhver videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om dato for anvendelse, salgspris/bruger etc. Dette gælder også for billeder fremsendt i udvalg.

3. Originalnegativer, diapositiver og andet reproduktionsmateriale forbliver fotografens ejendom og skal returneres straks efter benyttelse. Ved bortkomst eller beskadigelse skal noriginaler erstattes med minimum 2.800 kr. pr. stk.
Billedkopier som er beskadiget/påført opstregninger eller lignende erstattes med min. 200 kr. pr. kopi.
CD ROM'er og andet ikke orginalt materiale behøver ikke returneres.

4. Når leverede fotos har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til fotografen.

5. Alle leverede billeder som opbevares i bladets arkiv efter aftale, skal betragtes som kommissionsvarer, og skal på opfordring straks udleveres.

6. Billeder anvendt fra arkiv samt genanvendelse af billeder skal automatisk afregnes til fotografen senest 30 dage efter brug. Såfremt fotografen ikke har modtaget skriftlig besked om anvendelsen senest 30 dage efter benyttelsen debitteres et tillæg på 100% pr. billede.

7. Faksimilegengivelser afregnes som almindeligt billedbrug.

8. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser ophavsretten tilhører fotografen.

9. Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering og elektronisk manipulation etc. uden fotografens udtrykkelige
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. (Evt. sammenklippede billeder beregnes efter antallet af anvendte billeder). Reproduktion/affotografering af originalbilleder/kopier må kun ske med fotografens tilladelse.

10. Digital videreudnyttelse af billeder (f.eks. på Internet) må kun ske efter aftale med fotografen. Digital lagring af billeder må kun finde sted til internt brug for bladets egen redaktion. Al anden digital lagring er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra fotografen.

11. Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres: Foto: (fotografens navn). Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til billedprisen på 100%.

12. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. De leverede billeder er normalt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.

13. Sort/hvide fotos reproduceret fra farvemateriale beregnes som farvebilleder.

14. Alle priser er eks. moms. Betaling: Netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato dog minimum 100 kr.

Link til Jens Astrups hjemmeside.